Новини

02.11.2016
"Булгарконсерв Рупите" ООД подписа договор с ДФЗ за "Модернизация на консервно предприятие"
Назад към всички новини

"Булгарконсерв Рупите" ООД сключи договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ Но 01/04/2/0/00029 от 12.10.2016г. Одобреният за финансиране проект "Модернизация на консервно предприятие" е по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". Проектът се съфинансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата стойност на одобрената субсидия е 1 941 379.06 лв., от които 1 650 172.22 лв. средства от ЕЗФРСР и 291 206.84 лв. от националния бюджет. Крайният срок за изпълнение на проекта от 12.10.2019г. 

Основната цел е значително увеличаване на производствения капацитет на Булгарконсерв Рупите ООД с паралелно повишаване на качеството и безопасността на продукцията. Инвестициите, чрез които ще се постигнат тези две най-съществени цели са закупуване на нови, най-съвременни, високо ефективни машини, съоръжения и оборудване. Планираният по-висок капацитет налага необходимостта от преустройство на котелната централа чрез монтаж на допълнителен втори котел и строителството на склад за съхранение на готова продукция и склад за амбалаж.