За нас

 


"Булгарконсерв Рупите" ООД стартира изпълнението на одобрен за финансиране проект "Модернизация на консервно предприятие" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". Дружеството има сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ номер 01/04/2/0/00029 от 12.10.2016г. Проектът се съфинансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата стойност на одобрените за финансиране разходи е 3 882 758,12 лв. Размерът на одобрената субсидия е 1 941 379,06 лв., от които 1 650 172,22 лв. средства от ЕЗФРСР и 291 206,84 лв. от националния бюджет. Крайният срок за изпълнение на проекта е 12.10.2019г.

 

Основната цел е значително увеличаване на производствения капацитет на Булгарконсерв Рупите ООД с паралелно повишаване на качеството и безопасността на продукцията. Инвестициите, чрез които ще се постигнат тези две най-съществени цели са закупуване на нови, най-съвременни, високо ефективни машини, съоръжения оборудване:

  • нова инспекционна лента
  • нови костиловадачни машини с нови елеватори към тях
  • няколко различни по функции машини за пълначно-затварачния сектор на производството
  • внедряване на най-модерна технология за пастьоризация чрез инвестиция в пастьоризационен тунел и съпътстващи съоръжения към него
  • ефективна система за контрол на теглото
  • лаборатоно оборудване

Планираният по-висок капацитет налага необходимостта от преустройство на котелната централа чрез монтаж на допълнителен втори котел и строителство на:

  • склад за съхранение на готова продукция
  • склад за амбалаж от стъкло и метал и навес

Планирано е допълването на съществуващия вътрешнозаводски транспорт чрез покупката на:

  • 3 броя електрокари
  • 1 брой газокар  

 

                                                                                                                                                                                                                           

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райни